Składki członkowskie na 2024 rok

Zarząd Główny PTTK ustalił wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku:

1) 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
2) 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.,
3) 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

 

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 

Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:


1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.